Media & PR

Mbështetja e bizneseve të grave - përgjegjësi e të gjithë aktorëve vendorë


Seminari i përbashkët me temën "Mbështetja e bizneseve të grave është përgjegjësi e të gjithë aktorëve vendorë" organizuar në kuadër të projektit "Përfshirja gjinore në politikat socio-ekonomike të bashkive" u konsiderua nga pjesëmarrësit si një mjet i fuqishëm në promovimi i integrimit gjinor në politikat ekonomike lokale.

Seminari filloi me një pasqyrë të gjendjes aktuale të bizneseve në pronësi të grave në rajon dhe kontributit të tyre në ekonominë lokale. Gratë sipërmarrëse të suksesshme ndanë përvojat dhe njohuritë e tyre mbi sfidat dhe mundësitë e fillimit dhe drejtimit të një biznesi si grua. Përfaqësuesit e pushtetit vendor folën për politikat dhe programet që janë aktualisht në zbatim për të mbështetur gratë sipërmarrëse.

Pjesëmarrësit u fokusuan në nevojën për të rritur aksesin në financa për gratë sipërmarrëse, mundësitë e rrjetëzimit dhe mentorimit, dhe strategjitë për tejkalimin e barrierave me bazë gjinore për sipërmarrjen.

Gratë sipërmarrëse kërkuan nga përfaqësuesit e pushtetit vendor që të angazhohen për veprime specifike për të promovuar integrimin gjinor në politikat e tyre ekonomike, si ulja e taksave vendore, rritja e financimit për programet që mbështesin bizneset në pronësi të grave. Pjesëmarrësit theksuan se është e nevojshme që të gjithë aktorët vendorë dhe grupet e interesit të angazhohen për të avokuar për politika që promovojnë barazinë gjinore në vendin e punës.

Ky seminar i përbashkët shërben si një platformë e vlefshme për promovimin e integrimit gjinor në politikat ekonomike të rajonit dhe për krijimin e një mjedisi ekonomik më gjithëpërfshirës dhe të barabartë për të gjithë.