Legjislacion

Legjislacion

Titulli Shkarko
Ligji Nr. 15/2019 “Për nxitjen e punësimit” Shkarko
Ligj Nr. 7961, Datë 12.07.1995 “Kodi i Punës në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar Shkarko
Ligji Nr. 7703, datë 11.05.1993 “Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë” Shkarko
Ligji Nr. 391, datë 03.05.2017 “Për përcaktimin e procedurave të regjistrimit dhe të publikimit në qendrën kombëtare të biznesit” Shkarko
Ligji Nr. 146/2015 “Për punëkërkuesit” Shkarko
Ligji "Për ndërmarrjet sociale në Republikën e Shqipërisë" Shkarko
Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin e biznesit të vogël Shkarko