Njoftime

Kredi të Buta, për zhvillimin e biznesit tuaj!


FEDInvest ofron gamë të gjerë produktesh dhe shërbimesh financiare, veçanërisht për popullsinë që jeton në zonat rurale të Shqipërisë, me qëllim rritjen e përfshirjes financiare dhe reduktimin e përgjithshëm të varfërisë. Produktet e kredisë ofrohen për të gjithë anëtarët, të cilët kanë një aktivitet që siguron të ardhura. Fushat e objektit të kredisë përfshijnë kredi për pemëtari, vreshtari, ullishte, kredi për aktivitete investuese në blegtori, për mall xhiroje, investime në tregti dhe shërbime, kredi për zgjerim të aktivitetit (shtesë kredie) dhe overdraft (me garanci depozite). Kredia mikro është produkti financiar më i rëndësishëm për veprimtarinë e “FED invest”. Kredia MSE është një produkt që ofrohet nga “FED invest” për nxitjen dhe zhvillimin e sipërmarrjeve të vogla dhe të mesme.